წესები და პირობები

 1. პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა და მიზანი

1.1 კომპანია შპს ჯიო .. 204951819 (შემგომში კომპანია /„კომპანია“) ყურადღებას ამახვილებს პერსონალური მონაცემების დაცვასა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების, ისეპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებსაქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული შესაბამისობით.

1.2 მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა წარმოადგენს სანდო და კეთილსინდისიერი ბიზნეს ურთიერთობების და სადაზღვევო კომპანიის, როგორც მიმზიდველი პარტნიორის ან დამსაქმებლის, რეპუტაციის მნიშვნელოვან საფუძველს.

 1. მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის მოქმედების სფერო

2.1 წინამდებარე პოლიტიკა სრულად ვრცელდებაშპს ჯიომიერ პერსონალური მონაცემების ავტომატური, ნახევრად ავტომატური, ან არაავტომატური საშუალებებით მონაცემთა დამუშავებაზე და გამოიყენება პერსონალური მონაცემების დაცვის პროცესში.

2.2 აღნიშნული პოლიტიკა ვრცელდებაშპს ჯიომომხმარებლებზე, კომპანიის თანამშრომლებზე, კონტრაქტორებზე, ყველა იმ პირზე, რომელთა მონაცემებიც მუშავდებაშპს ჯიომიერ, ასევე, მონაცემთა მიმღებზე და იმ უფლებამოსილ პირებზე, რომლებიც კომპანიის სახელით ან მისთვის ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს.

 1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები და პრინციპები

3.1 კომპანიაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

3.1.1. არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა;

3.1.2. მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;

3.1.3. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა კომპანიის მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობის შესასრულებლად;

3.1.4. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად;

3.1.5. მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია;

3.1.6. მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა თავად მონაცემთა სუბიექტმა;

3.1.7. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების საფუძველზე მისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით;

3.1.8 კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

3.2 მონაცემთა დამუშავება ხდება კონკრეტული პრინციპების შესაბამისად:

3.2.1 სამართლიანობა და კანონიერებაპერსონალური მონაცემები უნდა დამუშავდეს სამართლიანად და კანონიერად, პიროვნების ღირსების შეულახავად;

3.2.2 მკაფიოდ განსაზღვრული კანონიერი მიზნის არსებობააუცილებელია, არსებობდეს კონკრეტული მიზანი, რისთვისაც ხდება მონაცემთა დამუშავება. სხვა მიზნებით მონაცემების გამოყენება დაუშვებელია.

3.2.3 პროპორციულობა და ადეკვატურობამონაცემები უნდა დამუშავდეს იმ მინიმალური მოცულობით, რაც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების კონკრეტული მიზნის მისაღწევად; თავად მონაცემებიც, ამ მიზნის შესაბამისი უნდა იყოს.

3.2.4 ნამდვილობა და სიზუსტემონაცემები უნდა იყოს ნამდვილი და ზუსტი, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს, ასევე, უნდა გადამოწმდეს ინფორმაციის წყაროს სანდოობა, გასწორდეს მცდარი და არაზუსტი მონაცემები;

3.2.5 პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადაპერსონალური მონაცემები უნდა ინახებოდეს კანონით განსაზღვრული ვადით ან იმ ვადით, რაც აუცილებელია მიზნის მისაღწევად. მიზნის მიღწევის შემდეგ, ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს ან შენახული უნდა იქნეს პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს მონაცემთა შენახვის ხუთწლიან ვადას, თუ არ არსებობს მონაცემთა უფრო ხანგრძლივი ვადით შენახვის საკანონმდებლო საფუძველი.

3.3 დაუშვებელია მონაცემთა შემდგომი დამუშავება სხვა, თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით. კანონიერი საფუძვლის გარეშე შეგროვებული და დამუშავების მიზნის შეუსაბამო მონაცემები უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს.

 1. პერსონალურ მონაცემთა კატეგორია და მისი დამუშავება

4.1 კომპანია  ახდენს ძირითადად რამდენიმე კატეგორიის პერსონალური მონაცემების შეგროვებას და დამუშავებას. კერძოდ: სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახე, სერია, ნომერი, პირადი ნომერი, მოქალაქეობა, ქვეყანა, ფაქტობრივი და რეგისტრაციის მისამართი, ტელეფონის ნომერი,პირადი და სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის მისამართი; ოჯახური მდგომარეობა, საქმიანობა/პროფესია, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა. საბანკო ანგარიშის ნომერი, ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ტექნიკური პასპორტი, ავტოტრანსპორტის მარკა, მოდელი, გამოშვების წელი, სახელმწიფო ნომერი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ინფორმაცია დასაზღვევი/დაზღვეული ობიექტის შესახებ, მართვის მოწმობის სერია, ტიპი, ნომერი, გაცემის თარიღი, ვიდეოგამოსახულება, სადაზღვევო შემთხვევის თარიღი და აღწერა, მიყენებული ზარალის ოდენობა, IP მისამართი, რომლის გამოყენებითაც ხორციელდებაკომპანია კუთვნილ საიტებზე შესვლა.

4.2 . პერსონალური მონაცემების დამუშავება გულისხმობს ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით პირის პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას.

4.3 მონაცემები ძირითადად მუშავდება: სადაზღვევო მომსახურების გაწევის, სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის, მომხმარებელთა განცხადებების განხილვის, სხვადასხვა სახის/შინაარსის სახელშეკრულებო ურთიერთობების შესრულების, დასაქმების, პირდაპირი მარკეტინგის, „კომპანიაზეკანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით; მათი დამუშავება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა, მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით, მონაცემთა დამუშავება საჭიროაკომპანია მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად.

4.4 თანხმობას მონაცემთა სუბიექტი გამოხატავს ზეპირად, წერილობით, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი საშუალებით გამოხატული წესით, რომლითაც შესაძლებელია დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება.

4.5 კომპანიამ შეიძლება დაამუშაოს მონაცემები მომსახურების საჭიროებიდან გამომდინარე ან მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა მონაცემთა დამმუშავებლის დახმარებით და მასთან დადებული წერილობითი ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც უნდა შეესაბამებოდესკომპანია მკაცრად დადგენილ სტანდარტებს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

 1. პირდაპირი მარკეტინგი

5.1 მონაცემთა სუბიექტი ანიჭებს კომპანიას  უფლებამოსილებას სხვადასხვა მარკეტინგული შეთავაზებების განხორციელების მიზნით, მონაცემთა სუბიექტის სატელეფონო ზარის, ელექტრონული ფოსტის, სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით ან მომხმარებელთა უშუალო კომუნიკაციით განახორციელოს მომსახურების, საქონლის, დასაქმების შეთავაზება ან რაიმე სახის ქმედების განხორციელების თხოვნა.

5.2 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მონაცემთა დამმუშავებელს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მის შესახებ

მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა.

5.3 “კომპანიავალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის

დამუშავება ან/და უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

 1. ვიდეოთვალთვალი და აუდიო ჩაწერა

6.1 უსაფრთხოების და საკუთრების დაცვის, ასევე მომსახურების ხარისხის კონტროლის უზრუნველსაყოფად, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებსაქართველოს კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, „კომპანიაშიმიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრისა და შესასვლელების, სამუშაო ადგილების მონიტორინგი ვიდეოთვალთვალისა და აუდიო ჩამწერი სისტემების მეშვეობით, ხოლო აუდიო ჩაწერა მიმდინარეობს კომპანიასთან სატელეფონო კომუნიკაციისას.

6.2 მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნითკომპანია მომსახურების ადგილებში ვიდეოთვალთვალის და აუდიო ჩაწერის მიმდინარეობის შესახებ, ასევე, კომპანიასთან სატელეფონო კომუნიკაციისას სატელეფონო ზარების ჩაწერის შესახებ მონაცემთა სუბიექტი ინფორმირებული იქნება კანონის მოთხოვნების შესაბამისი ფორმით.

 1. პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა

7.1 კომპანიამ  მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემები შესაძლოა მესამე პირებს გადასცეს შემდეგი მიზნებისათვის: მონაცემთა სუბიექტის სრულყოფილი მომსახურებისთვის, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, საქართველოს კანონმდებლობით კომპანიაზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების მიზნით, ასევე სხვა კომპანიებთან, სახელმწიფო სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებთან, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეკომპანიი მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნებისათვის.

7.2 მესამე პირს წარმოადგენსკომპანია პროვაიდერი დაწესებულებები, სახელმწიფო სექტორში მოქმედი ორგანიზაციები, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედი ორგანიზაციები, „კომპანიისპარტნიორი კომპანიები, გადამზღვეველი კომპანიები, საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო.;

7.3. „კომპანიისმიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისათვის გადაცემის უფლებამოსილებაკომპანიასგააჩნია კანონმდებლობით ან მონაცემთა სუბიექტთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე.

7.4. „კომპანიისმიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა ხდებაპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად.

 1. პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისგან მოპოვება

8.1. „კომპანიამმონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემები შესაძლოა მესამე პირებისგან მოიპოვოს შემდეგი მიზნებისათვის: მონაცემთა სუბიექტის სრულყოფილი მომსახურებისთვის, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, საქართველოს კანონმდებლობითკომპანიაზედაკისრებული მოვალეობების შესრულების მიზნით, ასევე სხვა კომპანიებთან, სახელმწიფო სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებთან, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეკომპანიისმიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნებისათვის.

8.2. მესამე პირს წარმოადგენსკომპანიისპროვაიდერი დაწესებულებები, სახელმწიფო სექტორში მოქმედი ორგანიზაციები, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედი ორგანიზაციები, „კომპანიისპარტნიორი კომპანიები, გადამზღვეველი კომპანიები, საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო.

8.3. „კომპანიისმიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისგან მოპოვების უფლებამოსილებაკომპანიასგააჩნია კანონმდებლობით ან მონაცემთა სუბიექტთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე.

8.4. „კომპანიისმიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისგან მოპოვება ხდებაპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად.

 1. მონაცემთა დამუშავება უფლებამოსილი პირის მეშვეობით

9.1 წინამდებარე პოლიტიკის პირობებიდან გამომდინარე, კომპანია  გარკვეული მონაცემების დამუშავებისას შესაძლოა წარმოადგენდეს მონაცემთა დამმუშავებელს და მისი სახელით, ან მისთვის მონაცემების დამუშავება ხდებოდეს უფლებამოსილი პირის მიერ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკომპანიასგაფორმებული აქვს უფლებამოსილ პირთან შესაბამისი წერილობითი ხელშეკრულება. ხელშეკრულების გაფორმებამდე კომპანია  ყოველთვის წინასწარ რწმუნდება მხარის სანდოობაში და ხელშეკრულებით ითვალისწინებს უფლებამოსილი პირის ვალდებულებას, მიიღოს ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების დაცვას.

 1. მონაცემთა უსაფრთხოება

10.1 „კომპანიაშიმიღებულია ისეთი გონივრული ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც უზრუნველყოფს კომპანიაში მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისგან, მოპოვებისგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან.

10.2 „კომპანიაშიმკაცრად არის დაცული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა. მათზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, ვისაც მონაცემების დამუშავება სჭირდებათ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად.

10.3. „კომპანიაშიპერსონალური მონაცემების დაცვას, მათი დამუშავების პროცესის წინამდებარე პოლიტიკასთან, კანონმდებლობასთან და კომპანიის შიდა პროცედურებთან შესაბამისობის კონტროლს უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვის ოფიცერი.

 1. მონაცემთა სუბიექტის უფლებები და ვალდებულებები

11.1 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოსთხოვოს კომპანიას ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე. ასეთ დროს კომპანია მოთხოვნის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა უზრუნველყოფს შემდეგი ინფორმაციის მიწოდებას:

 • რომელი კატეგორიის მონაცემები მუშავდება მის შესახებ;
 • რა მიზნით მუშავდება მონაცემები;
 • რა სამართლებრივი საფუძვლით მუშავდება მონაცემები;
 • რა გზით შეგროვდა პერსონალური მონაცემები;
 • გაცემულა თუ არა მისი მონაცემები მესამე პირზე, ვისზე გაიცამონაცემთა გაცემის

საფუძველი და მიზანი.

11.2 მონაცემთა სუბიექტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მიმართოს კომპანიას და იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ, მოსთხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების გასწორება, დაბლოკვა, განახლება, დამატება, წაშლა, ან განადგურება. ასეთ დროს კომპანია შესაბამის რეაგირებას ახდენს შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 15(თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

11.3 მონაცემთა სუბიექტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი განმარტების გარეშე, გამოიხმოს (მოითხოვოს მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული

მონაცემების განადგურება) მის მიერკომპანიისათვისგაცხადებული თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებდა მხოლოდ მონაცემთა სუბიქტის მიერ გამოხატული თანხმობის საფუძველზე, „შპს ჯიოუზრუნველყოფს შესაბამისი ქმედების განხორციელებას ასეთი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

 1. საკონტაქტო ინფორმაცია

კომპანიაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@tgl.ge.

დანართი N1

სამომხმარებლო შეთანხმება 

 მოგესალმებით კომპანიათიჯიელ ჯგუფი“- ვებ გვერდზე. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს. ვებგვერდის www.giordano.ge – ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენი მომსახურების პირობებზე.

სამომხმარებლო შეთანხმებაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მხოლოდ  მომხმარებელთა სასარგებლოდ,  ონლაინ შესყიდვის დროს უახლოესი ვერსიის გაცნობა თქვენი პასუხისმგებლობაა, შესაბამისად გთხოვთ პროდუქტის ყიდვამდე შეამოწმეთ მომსახურების წესების და პირობების უახლესი ვერსია შემდეგ  ….

შეთანხმების თავში მოცემული იქნება შეთანხმების ბოლო განახლების თარიღი.

ყველა ქვემოთხსენებული პირობა არეგულირებს თქვენს მიერ ვებგვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას.

ჩვენი მომსახურება 

www.giordano.ge არის ონლაინ მაღაზია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს შეიძინოს ვებ გვერდზე წარმოდგენილი  პროდუქცია და ისარგებლოს მესამე კომპანიის შესრულებული მიწოდების სერვისით.მესამე კონპანიის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებულ ვალდებულებაზე პასუხს არ აგებს გამყიდველი კომპანია.

ონლაინ მაღაზიასთან ერთად ფუნქციონირებს რეალური მაღაზიები, სადაც მომხმარებელს ადგილზე შეუძლია მოირგოს და შეიძინოსის ელექტრონულ საწყობში არსებული პროდუქცია.

აქედან გამომდინარე თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტი, რომელიც თქვენს სამომხმარებლო კალათში აღმოჩნდება, შესყიდვის ოპერაციის განხორციელებამდე არ  იქნება დაზღვეული იმ რისკისგან, რომ  ვებ გვერდზე  სხვა დარეგისტრირებული ან/და მაღაზიაში ადგილზე მისული მომხმარებელი არ დაგასწრებთ და არ შეიძენს ამავე ნივთს. ამიტომ გირჩევთ დროულად განახორციელოთ შესყიდვის ოპერაცია.

www.giordano.ge  არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვენ, როგორც ვებ გვერდის მომხმარებელმა, ვერ შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროდუქტი თქვენ შეძენის მომენტამდე,  გადახდის ოპერაციის განხორციელებამდე იხილეთ www.giordano.ge – ვებ გვერდზე ან დაარეზერვეთ ის თქვენს ელექტრონულ ჩანთაში.

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად

თქვენი  ანგარიში და  პროფილი 

www.giordano- ვებგვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. ჩვენ არ ვახდენთ მომხმარებლის სრულ სამართლებრივ იდენტიფიცრებას. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ვებგვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით თქვენი ელექტრონული ანგარიშის მეშვეობით, ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ვებგვერდზე შეხვედით თქვენ და განვახორციელებთ საქონლის მიწოდებას ანგარიშიი მითითებულ მისამართზე.

კომპანია იხსნის პასუხიმგებლობას თქვენი ელექტრონული ანგარიშიდან განხორციელებულ ნებისმიერ ოპერაციაზე და ტრანზაქციაზე.

გთხოვთ, დაუყოვნებლოვ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.ამ შემთხვევაში კომპანია თანახმა იქნება მიმართოთ საგამოძიებო ორგანოებს ანგარიშსწორება

www.giordano.ge – ზე ანგარიშსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის Visa, Mastercard და American Express ბარათის მეშვეობით. იხილეთ ბარათის მონაცემების შევსებით ინსტრუქციალინკი

ტრანსპორტირება

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება მხოლოდ ვებ გვერდზე ტრანსპორტირების ჩამონათვალში არსებულ ქალაქებში. საქართველოს ტერიტორიაზე მიტანის სერვისს ახორციელებს კომპანია საქართველოს ფოსტა. შეკვეთის ჩაბარება ხდება თქვენს მიერ მითითებულ ტრანსპორტირების მისამართზე. კომპანია არ აგებს პასუხს მესამე პირის მიერ მიწოდების პირობების დარღვევაზე. ტრანსპორტირების ნებისმიერი პირობის დარღვევაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სატრანსპორტო კომპანიას. დავის წარმოშობის შემთხვევაში მოპასუხე არის სატრანსპორტოსაკურიერო კომპანია და არა პროდუქციის გამყიდველი (ანუ ჩვენ)

ტრანსპორტირების ვადა და ტარიფი.

ტრანსპორტირების ვადა და ღირებულება დამოკიდებულია მომხმარებლის მისამართზე და შეკვეთის გაკეთების დროზე და აღწერილია ვებ გვერდზე, ტრანსპორტირების არჩევის დროს.

ონლაინ შეძენილი პროდუქციისუკან დაბრუნების პოლიტიკა  

ვებგვერდზე შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა გადაცვალოს ან/და დააბრუნოს პროდუქცია 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, იმ შემთხვევაში თუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებული პირველადი იერსახე, არ არის გამოყენებული/ჩანაცვამი და არ აქვს მოხსნილი/დაკარგული  მასზე დატანილი იარლიყი. დაბრუნება/გადაცვლის შემთხვევაში აუცილებელია მომხმარებელმა გააკეთოს პირველადი შეტყობინება და შეავსოს შესაბამისი ფორმაhttps://forms.gle/pJD9R3gt1rsjYua56.

უფრო დეტალურად იხილეთ ჩვენ ვებგვერდზე:

ტერმინთა განმარტება:

 • დისტანციური ხელშეკრულება”− ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის მხოლოდ დისტანციური კომუნიკაციის ერთი ან რამდენიმე საშუალების გამოყენებით, დისტანციური ნასყიდობის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზებული სქემის მეშვეობით და არ მოითხოვს მომხმარებლისა და მოვაჭრის ფიზიკურ თანაყოფობას. ამასთანავე, ხელშეკრულება დისტანციურ ხელშეკრულებად არ მიიჩნევა, თუ მომხმარებელი და მოვაჭრე ხელშეკრულების პირობებზე სარეწში შეთანხმდნენ და ხელშეკრულება დისტანციურად მხოლოდ ამის შემდეგ დაიდო; დისტანციურ ხელშეკრულებად არ ჩაითვლება აგრეთვე, თუ მომხმარებელი ვებგვერდის მეშვეობით დაჯავშნის ნივთს და წინასწარ გადაიხდის ნივთის ნასყიდობის ფასს, მაგრამ თანახმაა, რომ ხელშეკრულების პირობებზე საბოლოო შეთანხმება შედგეს მოვაჭრის სარეწში და მან მოვაჭრის სარეწში ჩაიბაროს ნივთი;
 • სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულება“ − ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის სარეწის გარეთ და მოითხოვს მოვაჭრისა და მომხმარებლის ფიზიკურ თანაყოფობას; ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია სარეწში ან დისტანციური კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალების გამოყენებით, დაუყოვნებლივ მას შემდეგ, რაც მომხმარებელმა ხელშეკრულების დადების შესახებ ინდივიდუალური შეთავაზება უშუალოდ მიიღო მოვაჭრისგან სარეწის გარეთ, მოვაჭრისა და მომხმარებლის ფიზიკური თანაყოფობისას; ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია ექსკურსიის დროს, რომელიც მოვაჭრის მიერ იყო ორგანიზებული საქონლის ან მომსახურების გაყიდვის ხელშეწყობისთვის ან ასეთ შედეგს იწვევს. სანოტარო ბიუროში სანოტარო მოქმედებების შესრულების შედეგად დადებული ხელშეკრულება სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებად არ მიიჩნევა;
 • მომხმარებელი“ – ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელსაც სთავაზობენ ან რომელიც იძენს ან შემდგომ იყენებს საქონელს ან მომსახურებას უპირატესად პირადი მოხმარების მიზნით და არა სავაჭრო, სამეწარმეო, სახელობო ან სხვა პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად.
 • მოვაჭრე“ − ნებისმიერი ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი ან პირთა გაერთიანება, რომელიც მოქმედებს კომერციული საქმიანობის ფარგლებში, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც მოქმედებს მოვაჭრის სახელით ან დავალებით;
 • ხანგამძლე მატარებელი“ − ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხანგრძლივ შენახვასა და უცვლელ რეპროდუცირებას ამ ინფორმაციის გამოყენებისთვის საჭირო დროის განმავლობაში.
 • საქონელი“ (შემდგომშინივთი“/“პრიდუქცია“) − ნებისმიერი მოძრავი ნივთი, აგრეთვე მასში განთავსებული ან/და ციფრული ფორმით გავრცელებული ქონებრივი სიკეთე (მაღაზიის მიერ ვებგვერდზე სარეალიზაციოდ განთავსებული საქონელი);
 • მაღაზია / ონლაინ მაღაზია “ – info@tgl.ge

ონლაინ/დისტანციურად შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს უფლება ეძლევა 14 დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოს პროდუქტი, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე. თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე.

ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს  თიჯიელ ჯგუფის ადმინისტრაციას და გაუგზავნოს მას შევსებული ფორმა ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება რითიც მომხმარებელი გამოხატავს თავის ნებას.

 აღნიშნული ვადა აითვლება:

 • მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაშიხელშეკრულების დადებიდან;
 • ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაშიმომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან;
 • მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაწილნაწილ შეკვეთის შემთხვევაშიმომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ბოლო ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან;
 • საქონლის რეგულარულად (განსაზღვრული პერიოდულობით) მიწოდების ხელშეკრულების შემთხვევაშიმომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდისა) ნივთის მფლობელობაში პირველად მიღებიდან;

უკან დასაბრუნებელი პროდუქტის მდგომარეობა:

 • ნივთს უნდა ჰქონდეს შენარჩუნებული პირვანდელი სახე და უნდა იყოს იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც განხორციელდა მისი შეძენა (ლუქით, სპეციალური დამცავი შრეებით და ..);
 • ნივთის გარეგნული სახე არ უნდა იყოს შეცვლილი/დაზიანებული;
 • ნივთის დაბრუნების დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი, მათ შორის ყუთიც და დოკუმენტი (თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სხვ.).

სერვისცენტრში მიტანისას კომპანიის უფლებამოსილი პირი განახორციელებს ნივთის ვიზუალურ დათვალიერებას, იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ზემოხსენებულ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა, კომპანიას უფლება აქვს უარი უთხრას მომხმარებელს ნივთის დაბრუნებაზე;

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია:

ნივთის დაბრუნების მნიშვნელოვანი პირობაა რომ მას ჰქონდეს პირველადი სასაქონლო სახე, აგრეთვე შენარჩუნებული ჰქონდეს სამომხმარებლო თვისებები და ახლდეს ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი და მათ შორის ყუთიც.

 • ვალდებულია წარმოადგინოს და გამოაგზავნოს შევსებული ფორმა ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება, რომელიც ასახავს მის  გადაწყვეტილებას საქონლის დაბრუნების შესახებ შემდეგ შეთანხმებულ მისამართზე, სადაც იქნება მითითებული შემდეგი ინფორმაცია :
 • მოვაჭრის სახელი, ფაქტობრივი მისამართი, ელ. ფოსტის მისამართი
 • შეკვეთის თარიღი
 • შეკვეთის მიღების თარიღი
 • მომხმარებლის სახელი
 • მომხმარებლის მისამართი
 • მომხმარებლის ხელმოწერა (თუ ფორმა ქაღალდზეა შევსებული)
 • ფორმის შევსების თარიღი

ნივთის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ შეავსოთ ფორმა: „დაბრუნების ფორმა“

 • მოვაჭრეს ან მის მიერ განსაზღვრულ მესამე პირს დაუბრუნოს საქონელი ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვაჭრემ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება;
 • გასწიოს მხოლოდ საქონლის დაბრუნებასთან დაკავშირებული პირდაპირი (უშუალო) ხარჯი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვაჭრემ თავად იკისრა ამ ხარჯის გაწევა ან მომხმარებელს არ მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში ეს ხარჯი წარმოიშობოდა.

აღნიშნული ფორმის ჩაბარების შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს მიეწოდება დაუყოვნებლივ, ხანგამძლე მატარებელზე (ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხანგრძლივ შენახვასა და უცვლელ რეპროდუცირებას ამ ინფორმაციის გამოყენებისთვის საჭირო დროის განმავლობაში).

დასაბრუნებელი პროდუქტის ტრანსპორტირება

 • ნივთის დაბრუნების სურვილის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის მიტანა შესაბამის მისამართებზე, ან შესაძლებელია გამოიყენოს საკურიერო კომპანია და ისარგებლოს მიტანის სერვისით.
 • პროდუქტის ტრანსპორტირებაზე დაზიანების/გაფუჭების რისკი სრულად გადადის მომხმარებელზე;
 • მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის დაბრუნება და გასწიოს მობრუნებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯები (მათ შორის და არამხოლოდ ტრანსპორტირებაც).

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები:

 • ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, კომპანია მომხმარებელს დაუბრუნებს სრულად მის მიერ გადახდილ თანხას ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში, თუ მომხმარებლის მიერ შეძენილი საქონელი დაბრუნებულია შეტყობინების გაგზავნიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში. თუ შეძენილი საქონელი მომხმარებლის მიერ არ არის დაბრუნებული, მომხმარებელს თანხა უკან არ დაუბრუნდება.
 • მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.
 • მომხმარებელს თანხა აუნაზღაურდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას განაცხადებს და მას დამატებითი ხარჯი არ წარმოეშობა).
 • კომპანია ვალდებული არ არის, მომხმარებელს დაუბრუნოს იმ დამატებითი ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერ არასტანდარტული ან კომპანიის მიერ შეთავაზებული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურების არჩევასთან.
 • ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოვაჭრეს უფლება აქვს, უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს ან მომხმარებლისგან არ მიიღებს საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს, იმის მიხედვით, რომელიც უფრო ადრეგანხორციელდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვაჭრემ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება.
 • სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაში, როდესაც საქონელი მომხმარებელს სახლში მიეწოდება, მოვაჭრე ვალდებულია საქონელი საკუთარი ხარჯით წაიღოს უკან, თუ, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, მისი ფოსტით გაგზავნა შეუძლებელია.
 • ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულებით ან სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ხოლო ის, რაც მხარეებმა მისი შესრულებით მიიღეს, მათ უბრუნდებათ.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ:

 • კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;
 • მომხმარებელს მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
 • ნივთი არ არის ვარგისი შემდგომი რეალიზაციისთვის (მაგ: გახსნილია და დარღვეულია მისი სარეალიზაციოდ წარსადგენი სახე);
 • ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ მიწოდებული საქონლის ან მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც მოვაჭრე ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა;
 • მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
 • მიწოდებული საქონელი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისობის ვადა აქვს;
 • მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;
 • ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მომხმარებელმა მოვაჭრე გადაუდებელი სარემონტო/ტექნიკური მომსახურების გასაწევად გამოიძახა. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება ამ ვიზიტის ფარგლებში აღნიშნული მომსახურების მიღმა გაწეულ დამატებით მომსახურებაზე; მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიოან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;
 • ხელშეკრულება საჯარო აუქციონის შედეგად დაიდო;
 • მას ციფრული შინაარსი მიეწოდა არამყარი მატარებლით, ხელშეკრულების შესრულება მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ ამით დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;

14 დღის განმავლობაში დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება ისეთ ნივთებზე, რომელთა სარეალიზაცო ფასი არ აღემატება 30 (ოცდაათი) ლარს.

წინამდებარე დოკუმენტი შედგენილიამომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებსაქართველოს კანონით დადგენილი რეგულაციების მიხედვით.